Прокопенко Віталій Анатолійович

Професор, д.т.н., с. н. с.

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar Профіль

Викладає дисципліни: «Методи розділення та ідентифікації сполук»,

Загальні наукові інтереси: колоїдна, біоколоїдна хімія, одержання нанорозмірних систем і функціональних матеріалів технічного й медичного призначення, колоїдні й біоколоїдні технологічні процеси.

Основні напрямки наукових досліджень:

 1. кероване формування нанорозмірних фаз, їх стійкість в органічних і водних середовищах,
 2. колоїдно-хімічні методи розподілу компонентів розчинів,
 3. фізико-хімічна механіка дисперсних систем,
 4. створення технологічних процесів, зокрема:
 • одержання нових аплікаційних і косметичних лікувальних і профілактичних матеріалів як широкого, так і векторного спектра дії;
 • одержання стійких органо- й гідрозолів, у т.ч. магніточутливих, на основі ферумоксигенвмісних ультрадисперсних частинок;
 • створення металевих пористих і нанопористих матеріалів з керованою пористістю для фільтрування біологічних рідин, каталізу, мембран-електродів хімічних і біохімічних паливних елементів;
 • розробка технологічних процесів поділу й вилучення компонентів складних техногенних розчинів електрохімічних виробництв і виробництв кольорових металів та ряд інших.

Наукова біографія: Вищу освіту одержав у Київському політехнічному інституті, який закінчив в 1973 році за фахом «Хімічна технологія в’яжучих матеріалів». З 1972 року працював інженером Інституту колоїдної хімії та хімії води (ІКХХВ) ім. А.В.Думанского АН УРСР до вступу в 1974 р. в аспірантуру цього інституту. Під час навчання в аспірантурі підготував і в 1979 році захистив кандидатську дисертацію (диплом ВАК СРСР ТН № 030719) за фахом «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів». В 2009 році захистив докторську дисертацію за фахом «Технологія неорганічних речовин» (диплом ВАК України ДД № 007401). В 2001 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за фахом «колоїдна хімія» (атестат АС №001816)
В 1979 році працював молодшим науковим співробітником ІКХХВ ім. А.В.Думанского, а з 1980 по 1986 рік – старшим науковим співробітником зазначеного Інституту, одночасно будучи в період 1980-1984 р. науковим співробітником-консультантом Президії Академії наук УРСР. При організації в 1986 році Відділення природних дисперсних систем Фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського працював у ньому ученим секретарем, поєднуючи науково-організаційну роботу з науковою працею старшого наукового співробітника Відділення. В 1992 році Президією НАН України був затверджений на посаді заступника директора з наукової роботи тільки що створеного Інституту біоколоїдної хімії НАН України, у якому з 1996 року очолює науковий відділ фізико-хімічної геомеханіки. Зазначені посади обіймає по теперішній час, поєднуючи їх з посадою професора кафедри фізичної хімії Хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ».
До теперішнього часу їм здійснено наукове керівництво й виконання більше 15 тим відомчої тематики НАН України, керував виконанням ряду проектів Державних науково-технічних програм, Фонду фундаментальних досліджень, цільових комплексних програм фундаментальних досліджень НАН України, як відповідальний виконавець брав участь у проектах Інноваційного фонду Україні, гранта НАТО, проектах програм по держзамовленню й комплексним програмам МОН України й інш.

 • Загальний стаж наукової роботи – 40 років.
 • Під його керівництвом підготовлені й успішно захищені 3 кандидатські дисертації, а також 1 докторська, у якій він виступав як науковий консультант.
 • У поточний період під його керівництвом готується ще одна кандидатська дисертаційна робота, вчиться 1 аспірант.

В 1983 році за цикл наукових праць удостоєний медалі Академії наук УРСР із премією для молодих учених, нагороджений медаллю «У пам’ять 1500-річчя Києва», в 2010 році – Почесною нагородою Українського національного комітету Міжнародної торгівельної палати «Золота Скіфська Пектораль». У 2013 році нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України.

Є членом AІPEA – міжнародної асоціації по вивченню глин (Councіl of Assocіatіon Іnternatіonal pour l’stude des Argіles), заступником голови спеціалізованої ради Д26.209.01, членом спеціалізованої ради Д 26.002.13, Робочої групи при Науковій раді програми “Наноструктурні системи, наноматеріали, нанотехнології”, член секції “Наноструктуровані й аморфні матеріали” Наукової ради Відділення фізики і астрономії НАН України з проблеми “Фізика металічного стану”.

 • На цей час ним опубліковано більше 75 робіт, з яких 2 – у колективних монографіях, 1 навчальний посібник;
 • прикладні рішення захищені більш 20 патентами й авторськими свідоцтвами, у т.ч. закордонними.
 • Наукові результати також представлялися на 52 вітчизняних і міжнародних наукових форумах.

Контакти:
Службова адреса – Національний технічний університет України «КПІ», проспект Перемоги 37, корп. 4 , Київ, 03056.
Тел. – (044) 424 02 14 сл.; (044) 424 80 78; 050 055 25 48
v.prokopenko@kpi.ua
prokop_va@ukr.net

Вибрані наукові публікації:

 1. A. V. Panko, I. G. Kovzun, V. A. Prokopenko, O. A. Tsyganovich, V. O. Oliinyk, O. M. Nikipelova. Nano‑and microstructural disperse rocks in protective barriers,medicine and balneology. Applied Nanoscience. Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018. – P. 11/https://doi.org/10.1007/s13204-018-0740-x(SCOPUS);
 2. A.V.Panko, I.G.Kovzun, O.M.Nikipelova, V.A.Prokopenko, O.A.Tsyganovich, V.O.Oliinyk. Nanostructural-and-nanochemical processes in peloid sediments aided with biogeocenosis.  Nanochemistry, Biotechnology,Nanomaterials and Their Applications. – (Ed. O.Fesenko, L.Yatsenko) – Switzerland: Springer Proceedings in Physics 214, 2018. – P. 215-230. (SCOPUS)
 3. Р. Горда, О. Циганович. Колоїдно- хімічні закономірності сорбції паладію (II) на фітосорбенті.  Вісник КНУ. Хімія. 2(54)/2017. С. 64-66.ISSN 1728–2209.
 4. Panko A.V.,Kovzun I.G.,Prokopenko V.A.,Tsyganovich O.A.,Oliinyk V.O.,Nikipelova O.M.Nano- and microdisperse structures in processes of metamorphism, reduction sintering, and component separation of iron-oxide-silicate materials // Springer Proceedings in Physics. – 2017. – V. 195, рр. 743. (SCOPUS);
 5. Патент на винахід № 115801. Україна, МПК (2017.01). Лікувально-косметичний засіб / Прокопенко В.А., Ульберг З.Р., Циганович О.А., Нікіпелова О.М., Ємельянов В.О. Заявка № а2015 09725. Опубліковано 26.12.2017. Бюл. № 24.
 6. Olejnik V.A.,Panko A.V.,Kovzun I.G.,Ablets E.V.,Tsyganovich E.A.,Prokopenko V.A.,Nikipelova E.M.Processes of metamorphism in iron-oxide-silicate rocks, their microbiological, nanochemical and nanostructural transformations // Proceedings of the 6th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties. – 2016. – NAP 2016. (SCOPUS)
 7. Panko A.V.,Tsyganovich, O.A.,Kovzun I.G.,Prokopenko V.A.,Olejnik V.O.,Nikipelova O.M.Modelling of nanostructural processes in ore materials and peloids // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2016. – V.14 (4). – рр. 609 (SCOPUS);
 8. Olejnik V.O.,Panko A.V.,Kovzun I.G.,Tsyganovich E.A.,Prokopenko V.A.,Ablets E.V.,Nikipelova O.M., Influence of nanodispersed and microdispersed structures on processes of metamorphism of iron-oxide- silicate ore materials // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2016. – 14 (2). – рр. 245 (SCOPUS);
 9. Panko A.V.,Kovzun I.G.,Prokopenko V.A.,Tsyganovich O.A.,Olejnik V.O.,Ablets E.V.,Nikipelova O.M.Nanostructures in the nanochemical and microbiological processes of transformations and separation of iron-oxide-silicate ore materials (IOSOM) // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii – 2016. – V.14 (4). – рр. 627 (SCOPUS).
 10. Патент № 106751. Україна, МПК (2016.01). Лікувально-косметичний засіб / Прокопенко В.А., Ульберг З.Р., Циганович О.А., Нікіпелова О.М., Ємельянов В.О. Заявка № u2015 09724. Опубліковано 10.05.2016. Бюл. № 9.
 11. Патент на винахід № 112996. Україна, МПК (2016.01). Спосіб одержання матеріалу для зразків складу на вміст благородних металів у сипких продуктах та одержуваний матеріал / Трохимчук А.К., Легенчук О.В., Циганович О.А., Гудима Н.В. Заявка № u2014 06833. Опубліковано 25.11.2016. Бюл. № 22.
 12. Патент № 97285. Україна, МПК G01N31/20 (2006.01) G01N 31/22 (2006.01). Спосіб визначення вмісту благородних металів у розчинах / Трохимчук А.К., Легенчук О.В., Циганович О.А., Гудима Н.В. Заявка № u2014 09070. Опубліковано 10.03.2015. Бюл. № 5.
 13. Патент № 95399. Україна, МПК G01N31/20 (2006.01) G01N 31/22 (2006.01). Спосіб одержання матеріалу для зразків складу на вміст благородних металів у сипких продуктах / Трохимчук А.К., Легенчук О.В., Циганович О.А., Гудима Н.В. Заявка № u2014 06831. Опубліковано 25.12.2014. Бюл. № 24.
 14. Панько А.В., Прокопенко В.А., Цыганович Е.А, Никипелова Е.М. Лечебно-косметическое средство // VI Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Роль відновлювального та санаторно-курортного лікування у сучасній медицині». – Одеса, 29 червня 2016. – С. 23.
 15. Олейник В.О., Панько А.В., Циганович О.А, Прокопенко В.А., Ковзун І.Г., Аблец Є.В., Нікіпелова О.М. Наноструктури в процесах нанохімічних і мікробіологічних трансформацій та поділу залізооксидносилікатних рудних матеріалів (ЗСРМ) // V Наукова конференція «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» (НАНСИС-2016). – Київ. – 1-2 грудня 2016. – С. 46.
 16. Прокопенко В.А., Никипелова Е.М., Ковзун И.Г., Панько А.В., Олейник В.А., Цыганович Е.А. Современное состояние использования морских пелоидов в санаторно-курортной практике // I Международный  градостроительный форум и научно-практическая конференция с международным участием «Градостроительное планирование и управление прибрежными территориями». – пгт Сергеевка Одесской обл., 19-23 сентября 2016. – С.45.
 17. Лавриненко Е.Н., Долинский Г.А., Прокопенко В.А. Биосовместимые нанокомпозиты на основе магнетита и благородных металлов. В сб. Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине / Редкол.: акад. НАН Украины А.Г.Наумовец (глав. ред.); К.: Академпериодика, 2014. С.589-594.