ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ

Згідно робочого навчального плану кредитний модуль «Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів» дисципліни «Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів» викладається студентам третього року підготовки ОКР «бакалавр» професійно-фахового спрямування «Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок у шостому навчальному семестрі. Матеріал кредитного модуля базується на дисциплінах «Загальна та неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Фізична хімія», «Якісний та кількісний аналіз», «Поверхневі явища та дисперсні системи», «Вступ до фаху», «Технічний аналіз продуктів харчування та косметичних засобів». Компетенції, отримані студентами в процесі вивчення цієї дисципліни застосовуються ними при подальшому вивченні технологічних дисциплін, виконанні курсових, науково-дослідних, дипломних робіт та магістерських дисертацій.

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

  • знання основних теоретичних хімічних методів аналізу харчових добавок (ХД) та косметичних засобів (КЗ);
  • здатність практичних навичок дослідження і підбору відповідних хімічних методів аналізу з урахуванням особливостей та якостей харчових добавок та косметичних засобів.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання

  • якісного та кількісного визначенняхарчових добавок та косметичних засобів        хімічними методами аналізу;
  • методів якісного та кількісного аналізу неорганічних речовин, що входять до складу косметичних засобів та використовуються як харчові добавки;
  • поширених хімічних тестів на найважливіші функціональні групи органічних речовин, що є складовими косметичних засобів та харчових добавок;
  • документації щодо розробки методів аналізу на харчові добавки та косметичні засоби

уміння

  • практично застосувати хімічні методи аналізу для дослідження та визначення харчових добавок та косметичних засобів;
  • проводити аналіз за наявністю функціональних груп органічних сполук, що є харчовими добавками та входять до складу косметичних засобів;
  • вибирати хімічні методи кількісного визначення харчових добавок та косметичних засобів

досвід

  • використання знань при вивченні технологічних дисциплін, виконанні курсових, науково-дослідних, дипломних робіт та магістерських дисертацій.