Освітня програма

Опис освітньо-професійної програми

Дана освітньо-професійна програма створена на основі двох магістерських освітньо-професійних програм Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Перша програма- це ОПП для здобувачів освітнього рівня “магістр” кафедри фізичної хімії -“Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок”, інша – програма ОПП рівня “магістр” кафедри органічної хімії та технології органічних речовин- “Хімічні технології органічних речовин”.

В 2020 році після обговорень зі стейкхолдерами, студентами, роботодавцям, викладачами стало зрозуміло, що потрібно поєднати ОПП в одну. Увібравши кращі риси обох ОПП була створена програма під назвою “Хімя та технологія органічних матеріалів”. З 2021 року після обєднання ОПП видозмінювалася. З 2022 року програма має назву “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів” та увібрала найкращі складові обох освітніх програм.

Метою програми є підготовка професіонала, здатного вирішувати складні спеціалізовані практичні проблеми, здійснювати інноваційну діяльність в хімічних технологіях синтезу та вивченні фізико- хімічних властивостей органічних матеріалів в умовах сталого розвитку суспільства та формування високої адаптивності здобувачів вищої освіти через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами в умовах трансформації ринку праці.

Об’єктами вивчення та діяльності є процеси сучасних виробництв в галузі хімії і технології органічних матеріалів та вивчення їх фізико-хімічних властивостей. Цілями навчання є підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми з хімічної технології та інженерії, що передбачає проведення досліджень та /або здійснення інновацій.

Програмою передбачено підготовку фахівців в галузі тонкого органічного синтезу та вивчення і використання в технологіях знань про фізико-хімічні властивості органічних матеріалів.

Відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 роки програмою передбачено посилення уваги щодо взаємодії із представниками ринку праці та замовниками різноманітних органічних матеріалів та речовин, що дозволяє забезпечити як високий рівень підготовки фахфівців, так і вдосконалювати зміст освітньої програми.

ОПП побудована на вивченні не тільки загальноосвітніх компонентів, що є складовою спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”, але і передбачає опанування дисциплін, притаманних лише даній освітній програмі з високим рівнем фундаментальних, інноваційних та сучасних знань та навичок. Поєднання цих освітніх компонентів в одну логічну схему дозволяє підготувати висококваліфікованого магістра, який буде користуватися великим попитом на ринку праці у різних галузях хімічних технологій, оскільки відповідатиме вимогам сучасного фахівця.

Громадське обговорення освітньо професійної програми

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми «Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 161 “Хімічні технології та інженерія” просимо скористатись даною формою.

Освітньо-професійні програми та начальні плани

Освітньо-професійна програма набору 2020 р. ,каф. фізичної хімії
Навчальний план, денна форма, набір 2020 р
Освітньо-професійна програма набору 2020 р. ,каф. ОХТОР
Навчальний план, денна форма, набір 2020 р

завантажити
завантажити
завантажити
завантажити
Освітньо-професійна програма набору 2021 р.
Навчальний план, денна форма, набір 2021р.
завантажити
завантажити
Освітньо-професійна програма набору 2022р.
Навчальний план, денна форма, набір 2022р.
Навчальний план, заочна форма, набір 2022
завантажити
завантажити
завантажити
Освітньо-професійна програма набору 2023 р.
Навчальний план, денна форма, набір 2023
завантажити
завантажити

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

ІдеяШоп. Відгук на ОП 2020-2021 нав рік завантажити
Рецензія на ОП від ТОВ Експерткосметик, 2021 р.завантажити
Рецензія на ОП 2022-2023 навч р. від Укроргсинтеззавантажити
Рецензія на ОП 2022-2023 навч р. від Інституту органічної хімії НАНУзавантажити
Відгук на ОП 2023-2024 р від професора Лаззара , Палермо, Італіязавантажити
Відгук на ОП 2023-2024 н. р. від університету Гіссена, Німеччиназавантажити
Рецензія на ОП 2023-2024 н.р. від ТОВ Нютритивзавантажити

Протоколи засідання кафедр Фізичної хімії і Органічної хімії та технології органічних речовин, та витяги із засідань НМКУ -161 Хімічні технології та інженерія, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

Освітньо-професійна програма 2021 року

Протокол  №1 від 16 листопада 2020 р  спільного засідання  кафедр ОХ та ТОР і ФХ, стейкхолдерів та роботодавців  про об’єднання  двох ОПП в одну ОПП під назвою  “Хімія і технологія органічних матеріалів”.завантажити
Протокол №2  спільного  засідання кафедр ФХ і ОХ та ТОР  від 15 січня 2021 року  про  створення проєктної  групи ОП “Хімія і технологія органічних матеріалів” з розроблення  освітньої програмизавантажити
Протокол №3 від  20 січня 2021 року  засідання проєктної групи ОП “Хімія і технологія органічних матеріалів” та стейкхолдерів  про обговорення та затвердження переліку ОК для нової ОП .завантажити
Витяг з протоколу  кафедри ФХ №6  від 26 січня 2021 року про рекомендації НМКУ спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” щодо врахування рішень проєктної групи ОП з питання утворення ОП “Хімія і технологія органічних матеріалів” .
Витяг з протоколу кафедри ОХ та ТОР №7 від від 25 січня 2021 р.ро рекомендації НМКУ спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія” щодо врахування рішень проєктної групи ОП з питання утворення ОП “Хімія і технологія органічних матеріалів” .
завантажити

завантажити
Протокол №5 НМКУ-161 від 27 січня 2021 р. про обєднання ОПП каф. ФХ та ОХ та ТОР в одну спільну освітню програму “Хімія і технологія органічних матеріалів”завантажити
Витяги з протоколів засідань кафедр фізичної хімії і органічної хімії та технології органічних речовин щодо затвердження силабусів нормативних ОК ОПП “Хімія і технологія органічних матеріалів” та силабусів вибіркових ОК на 2021-2022 навч. рік завантажити
завантажити

Освітньо-професійна програма 2022 року

Протокол № 4 засідання проєктної групи ОП “Хімія і технологія органічних матеріалів”   від 13 жовтня 2021 року про затвердження змін в ОК та нової назви програми “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів”завантажити
Протокол №3 НМКУ-161 від 22 листопада 2021 р. про зміни в освітніх програмах ХТФ (освітні програми магістрів – Додаток 2)завантажити
Протокол НМКУ-161 №4 від 7 грудня 2021 року щодо змін до ОПП “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів”завантажити
Витяги з протоколів засідань кафедр ФХ і ОХ та ТОР щодо затвердження силабусів нормативних ОК ОПП “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властивості органічних матеріалів” та силабусів вибіркових ОК на 2022-2023 навч рікзавантажити

завантажити

Освітньо-професійна програма 2023 року

Протокол №5 від 15 листопада 2022 р. спільного засідання кафедри фізичної хімії і ОХ та ТОР про внесення змін в ОПП, Ф-каталог та ОКзавантажити
Протокол НМКУ №1 від 11 січня 2023 року про зміни ОПП “Хімічні технології синтезу та фізико-хімічні властиовст органічних матеріалів” та дейякі заходи щодо її акредитаціїзавантажити
Протокол №6 від 15 травня 2023 року розширеного засідання проєктної групи зі стейкхолдерами щодо оптимізації змісту освітніх нормативних компонент циклу професійної підготовкизавантажити
Витяг з протоколу № 14 від 22.06.2023 р. засідання кафедри фізичної хімії про затвердження силабусів ОПП
Витягз протоколу № 13 від 08.06.2023 засідання кафедри органічної хімії та технології органічних речовин про затвердження силабусів ОПП
завантажити

завантажити

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми 2023 рокузавантажити
Програма візиту завантажити
Посилання на відкриту зустріч завантажити
Звіт експертної групи “Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми” 2023 рокузавантажити