Вступ до аспірантури

Вступай до аспірантури!

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Теми дисертацій для кандидатів до вступу в аспірантуру 2021 р.

 1. Розробка нанотранспортних засобів на основі декстринів
 2. Дослідження процесів контрольованого вивільнення біологічно активних сполук з наноконтейнерів природного походження

Підготовка в докторантурі

1. Підготовка осіб в докторантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
 • за рахунок коштів фізичних та\або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень).

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

2. Документи, необхідні для вступу до докторантури подаються до відділу аспірантури та докторантури Університету з 05.04. 2021 року по 20.04. 2021 року за таким переліком

 1.  копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2.   копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 3.  копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 4.  копія диплому про присудження наукового ступеня доктора філософії
 5.  заява;
 6.  анкета;
 7.  письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним працівником університету із згодою бути його науковим консультантом в разі вступу до докторантури;
 8.  розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
 9.  розгорнутий план докторської дисертації;
 10.  список опублікованих наукових праць і винаходів;
 11.  копія та оригінал диплома про закінчення закладу вищої освіти
 12.  копія та оригінал диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук;
 13.   кольорове фото 4 х 6.
 14.  Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

Підготовка в аспірантурі

Підготовка в аспірантурі на кафедрі фізичної хімії здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України ;
 • коштів юридичних та фізичних осіб .

Згідно із законом Про вищу освіту України  в аспірантурі на основі ступеня магістра здобувається останній третій рівень вищої освіти – доктора філософії (PhD) і водночас перший науковий ступінь.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки. Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової (для аспірантів) або наукової (для докторантів) програми ВНЗ за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.

Прийом до аспірантури на кафедру фізичної хімії у 2021 році здійснюється за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання з 2021 року

Початок прийому заяв та документів17 травня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів25 червня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань26 серпня 2021 року – 07 вересня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення09 вересня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення14 вересня 2021 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовленняне пізніше 15 вересня 2021 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб15 вересня 2021 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 22 вересня 2021 року

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

 1. Вступники на навчання для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви в паперовій формі. КПІ ім. Ігоря Сікорського може передбачити на вебсайті (вебсторінці) електронну реєстрацію заяв вступників
 2. Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали:
 •  документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 •  військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 •   документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 •  анкету;
 •  копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 •  копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 •   копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 •  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 •  копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 •  витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);
 •  список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються

Вступні випробування до аспірантури складаються з

 • Вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності).
 • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в документі про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою «зараховано» або «незараховано». Вступник, який отримав оцінку  «незараховано» до складання вступного іспиту зі спеціальності та вступного іспиту з іноземної мови не допускається
 • вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури обчислюється (за шкалою від 100 до 200 балів) за формулою:

КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД,
 • де ІС – оцінка вступного іспиту зі спеціальності;
 • ІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови;
 • ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;
 • БД – середній бал додатка до документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 100 до 200 балів).

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення нараховуються відповідно до таблиці 1.

Таблиця 1. Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення*Кількість балів
публікації у фахових виданнях10 (кожна стаття)
публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science30 (кожна стаття)
диплом переможця та призера міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіадперше місце- 20 друге місце- 15 третє місце-10
патент15

Враховуються лише друковані праці. Якщо є співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на кількість співавторів роботи.


Слідкуйте за оголошеннями на сайті відділу аспірантури та докторантури

Увага! На сьогодні почали діяти нові вимоги до оформлення дисертації.