Вступ до аспірантури

Вступай до аспірантури!

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Інформація відділу аспіратури та докторантури університету знаходиться тут http://aspirantura.kpi.ua/?

Теми дисертацій, що пропонуються для кандидатів до вступу в аспірантуру 2024 р.

 1. Новітні системи цільової доставки хімічно та біологічно активних речовин
 2. Сучасні каталізатори отримання водню.

Підготовка в аспірантурі

Підготовка в аспірантурі на кафедрі фізичної хімії здійснюється за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» за рахунок

 • коштів Державного бюджету України ;
 • коштів юридичних та фізичних осіб .

Згідно із законом Про вищу освіту України  в аспірантурі на основі ступеня магістра здобувається останній третій рівень вищої освіти – доктора філософії (PhD) і водночас перший науковий ступінь.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки. Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової (для аспірантів) або наукової (для докторантів) програми ВНЗ за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.

Освітньо-наукова програмазавантажити
Навчальний план завантажити
Програма вступного фахового іспитузавантажити
Програма додаткового вступного іспитузавантажити
Сертифікат про акредитацію (01.07.27) завантажити

Переваги навчання в аспірантурі на кафедрі фізичної хімії

 • Кафедра має тісні зв’язки з профільними Інститутами Національної Академії Наук України з можливостями виконання наукових досліджень та подальшого працевлаштування
 • залучення до виконання експериментальної частини обладнання колективного центру КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • використання мобільності до провідних Університетів Європи, з виконанням спільних наукових досліджень на науковій базі партнерів : Університет Палермо (Італія), Університет Падуї (Італія), Університет Лодзь (Польща), Університет Гіссена (Німеччина).
 • можливість отримання диплому PhD Європейського зразка при співпраці з європейськими Університетами партнерами.

До уваги вступників до аспірантури!


У 2024 році умовою допуску до вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови є успішне складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ).
Детальна інформація щодо складання ЄВІ розміщена на сайті Українського центру якості освіти: https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти з 7 до 29 травня 2024 року.

В КПІ ім. Ігоря Сікорського реєстрацію на ЄВІ для вступників до аспірантури здійснює відділ аспірантури та докторантури. Реєстрація можлива за умови особистої присутності вступника або дистанційно (з надсиланням заяви-анкети, підписаної кваліфікованим електронним підписом та сканованих копій документів, які зазначені в переліку на електронну пошту aspirantura@kpi.ua ; aspirantura.kpi@gmail.com)

Для реєстрації необхідні наступні документи:

 • заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка (бланк заяви-анкети розміщений у розділі «Документи» на сайті відділу);
 • документ, що посвідчує особу;
 • документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документ, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра) або довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку.
  Повідомляємо Вам про те, що відділ аспірантури та докторантури проводить реєстрацію на ЄВІ у такі години:
  9.00-12.00 – щодня, крім вихідних;
  14.00-17.00 – з понеділка по четвер;
  14.00- 16.30 – у п’ятницю;
  14.00- 18.00 – 29 травня.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
відділу аспірантури та докторантури КПІ ім.Ігоря Сікорського:
Адреса: м.Київ, пр. Берестейський (пр.Перемоги), 37,корп. 1, кім.247
Телефон (044) 204-93-49
Сайт: https://aspirantura.kpi.ua/
Електронна пошта: aspirantura@kpi.ua; aspirantura.kpi@gmail.com

Контактна інформація відбіркової комісії ХТФ:

Електронна пошта: vk.khtf@lll.kpi.ua

Телефон +38 (063) 557-52-08

Вступні випробування до аспірантури складаються з

 • Вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності).
 • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в документі про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою «зараховано» або «незараховано». Вступник, який отримав оцінку  «незараховано» до складання вступного іспиту зі спеціальності та вступного іспиту з іноземної мови не допускається
 • ЄВІ з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

 1. Вступники на навчання для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви в паперовій формі. КПІ ім. Ігоря Сікорського може передбачити на вебсайті (вебсторінці) електронну реєстрацію заяв вступників
 2. Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали:
 3. документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 4. військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 5.  документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього

Підготовка в докторантурі

1. Підготовка осіб в докторантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
 • за рахунок коштів фізичних та\або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень).

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

2. Документи, необхідні для вступу до докторантури подаються до відділу аспірантури та докторантури Університету з 05.04. 2023 року по 20.04. 2023 року за таким переліком

 1.  копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2.   копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 3.  копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 4.  копія диплому про присудження наукового ступеня доктора філософії
 5.  заява;
 6.  анкета;
 7.  письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним працівником університету із згодою бути його науковим консультантом в разі вступу до докторантури;
 8.  розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
 9.  розгорнутий план докторської дисертації;
 10.  список опублікованих наукових праць і винаходів;
 11.  копія та оригінал диплома про закінчення закладу вищої освіти
 12.  копія та оригінал диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук;
 13.   кольорове фото 4 х 6.
 14.  Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

Більш детально можна подивитися документи Приймальної комісії тут https://pk.kpi.ua/official-documents/

 •  копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються

Контакти

Адреса: Київ, пр. Берестейський, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Приймальна комісія університету

Телефон: (+380 44) 204-96-45, 204-96-46

Email: pkkpiua@admin