Технологія синтезу летких інгібіторів корозії на основі рослинної сировини

Встановлено найперспективніші  види  рослинної сировини щодо створення на її основі летких інгібіторів атмосферної корозії. Показано, що оптимальним комплексом властивостей володіють хміль та шрот ріпаку.

За результатами вивчення та аналізу хімічного складу екстрактів цих рослин (органічних та мінеральних) встановлено сполуки, які вносять основний вклад в гальмування корозійних процесів. Ізопропанольні екстракти цих рослин представляють собою суміш поверхнево-активних органічних речовин, що містять функціональні групи, здатні забезпечити інгібування процесів корозії на поверхні чорних металів в умовах періодичної конденсації вологи  протягом 20 діб на рівні 73 – 93 %.

З урахуванням хімічного складу рослинної сировини підібрано сполуки-синергісти, які дали змогу створити синергічні композиції, що захищають чорні та кольорові метали (мідь та латунь) на рівні 99,9 %. Визначено механізм дії рослинних екстрактів та розроблених інгібувальних композицій щодо металевої поверхні без та з продуктами корозії.

Розроблений леткий інгібітор корозії на основі рослинної сировини забезпечує в 2,5 рази вищий захисний ефект в порівнянні із відомим летким інгібітором – нітритом дициклогексиламіном. Ефективність розробленої композиції співставна з ефективністю інгібітора провідної фірми CORTEC. Запропонований інгібітор є універсальним, оскільки дає змогу ефективно захищати як чорні, так і кольорові метали. Крім того, інгібітор виготовлено на основі вітчизняної, дешевої та відновлюваної рослинної сировини. Враховуючи високу ефективність та екологічну безпечність розробленого інгібітору, результати наукової розробки відповідають світовому рівню.

Застосування розробленої технології тимчасового захисту металопрокату із застосуванням леткого інгібітору атмосферної корозії дає змогу значно знизити витрати на захист від корозії за рахунок відмови від використання лакофарбових покриттів, які зараз широко використовуються металургійними заводами для захисту труб, обладнання, механізмів на 30-50% та підвищення якості поверхні металопрокату та металопродукції і, відповідно, збільшення споживчої вартості на 5-10%.

Технологія тимчасового захисту на основі використання розроблених летких інгібіторів корозії пройшла апробацію на ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча». Дослідно-промисловими випробуваннями показано високу ефективність використання розробленого інгібітору на основі рослинної сировини у складі інгібітованого паперу для захисту від атмосферної корозії трубного прокату.

Перелік публікацій за матеріалами досліджень

 1. Патент 67190. Україна, МПК7 С 23F 11/00. «Інгібітор атмосферної корозії» / Чигиринець О.Е., Воробйова В.І., Гальченко Г.Ю. // № u 201107645; заявл. 17.06.2011; опубл. 10.02.2012, бюлетень № 3.
 2. Чигиринец Е.Є. Взаимосвязь метода экстракции и противокоррозионной эффективности летучих фракций шрота рапса / Е.Є. Чигиринец, В. И. Воробьева, Г.О. Татарченко, С. Ю. Липатов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2013. – № 1. С. 27-34.
 3. Воробйова В.І. Дослідження протикорозійних властивостей летких інгібіторів атмосферної корозії на основі продуктів рослинної сировини / В.І. Воробйова, О.Е. Чигиринець, Е.О Чигиринець // Наукові вісті «КПІ». – 2013. – № 1. – С. 123-128.
 4. Чигиринец Е.Э. Хромато-масс-спектральныйанализ летучих фракций изопропанольного экстрактарапса / Е.Э.Чигиринец, В.И. Воробьева, Н.В. Шалыга, С.Ю. Липатов // Украинский химический журнал. – 2013. – Т. 79, № 10. – С. 8-14.
 5. Чигиринець О.Е. Протикорозійні властивості екстракту шроту ріпаку як леткого інгібітору атмосферної корозії сталі / О.Е.Чигиринець, В.І. Воробйова // Фізико хімічна механіка матеріалів. – 2013. – № 3. – С.67-71.
 6. Воробьева В.И. Механизм действия парофазного ингибитора атмосферной коррозии стали / В.И. Воробьева, Е. Э. Чигиринец // Энерготехнология и ресурсосбережение. – 2013. – №.3 – С. 18 – 24.
 7. Воробйова В. І. Визначення протикорозійної тривкості паро фазного інгібітору в умовах періодичної конденсації вологи. ВоробйоваВ.І, О.Е.Чигиринець, С.Ю. Ліпатов, Е.О.Чигиринець // Вісник Східно українського національного університету» – 2013. – №.13. – С. 66 – 73.
 8. Воробьева В.И. Исследование защитной эффективности ингибированной бумаги для защиты металлопродукции на период транспортировки и хранения /В.И. Воробьева,  Е.Э. Чигиринец, Р.И. Черепкина, В.И. Сыдор // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. – № 5. – С. 44-47.
 9. Чигиринець О. Особливості захисної здатності летких інгібіторів корозії / О.Чигиринець, В. Воробйова, Г. Гальченко, І. Рослик, І. Погребова // Фізико хімічна механіка матеріалів. – 2012. – № 9. – С. 266-271.
 10. Чигиринец Е.Э. Исследование эффективности ингибиторов атмосферной коррозии / Е.Э. Чигиринец, В.И. Воробьева, Г.Ю. Гальченко, И.Г. Рослик // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2012. – № 2. – С. 76-80.
 11. Чигиринець О.Е. Протикорозійні властивості шишок хмелю / О.Е Чигиринець, Г.Ю. Гальченко, В.І. Воробйова, Т.М. Пилипенко, С.Ю. Ліпатов // Наукові вісті «КПІ». – 2012. – № 2. – С. 137-148.
 12. Chygyrynets O, Vorobyova V. Anticorrosion Properties of the Extract of Rapeseed Oil Cake as a Volatile Inhibitor of the Atmospheric Corrosion of Steel // Materials Science: Volume 49, Issue 3 (2013), Page 318-325