Васькевич Алла Іржіївна

Васькевич Алла Іржіївна, доцент.

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar Профіль


Викладає дисципліни: Методи розділення та ідентифікації, Статична та динамічна стереохімія, Сучасні методи тонкого органічного синтезу

Науковий напрямок:  Взаємодія сульфенілхлоридів з функціоналізованими ненасиченими сполуками. Вивчається можливість використання сульфенілгалогенідів в реакціях електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації та вплив різних факторів на напрямок процесу в умовах паралельних конкурентних реакцій приєднання до кратного зв’язку та циклізації.

Наукова біографія: Вищу освіту здобула в Ужгородському національному університеті, хімічний факультет, кафедра органічної хімії. В 1998 році отримала диплом спеціаліста та цього ж року вступила до аспірантури Інституту органічної хімії НАН України. Кандидатську роботу виконала під керівництвом д.х.н. проф. Станінця В.І. Захист кандидатської дисертації на тему «Взаємодія арилсульфенілхлоридів з S-алкеніл- та S-алкінілзаміщеними ди-, три-, тетраазотовмісними гетероциклами» відбувся в травні 2008 року. З 2008 по 2011 роки працювала за сумісництвом асистентом в НТУ «КПІ» на кафедрі органічної хімії. З 2011 року займає посаду наукового співробітника в Інституті органічної хімії. З вересня 2013 року працює ст. викладачем в НТУ «КПІ» на кафедрі фізичної хімії.

Стаж педагогічної роботи  –  9 років

 Контакти:
a.vaskevich@kpi.ua

Основні публікації:

 1. Sulfanyl chloride induced heterocyclization of N-(pyrazolyl)styrylacetamides. I.Y. Danyliuk, R.I.Vas’ kevich, A.I. Vas’ kevich, E.B. Rusanov, M.V. Vovk // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 194 (1-2), 156-162. https://doi.org/10.1080/10426507.2018.1528257
 2. Hydrogenated benzazepines: recent advances in the synthesis and study of biological activityI.Y. Danyliuk, R.I. Vas’kevich, A.I.Vas’kevich, M.V. Vovk // Chemistry of Heterocyclic Compounds 55 (9), 802-814. https://doi.org/10.1007/s10593-019-02540-3
 3. Synthesis of naphtho[1,2-b]-, naphtho[2,1-b]-, and naphtho[2,3-b]azepinones via proton-induced cyclization of N-1(2)-naphthyl styrylacetamides  // Journal of Heterocyclic Chemistry, 2020, V.57, Issue 1,р.317-326. https://doi.org/10.1002/jhet.3779
 4. И.В. Дяченко, Р.И. Васькевич, А.И. Васькевич, В.В. Половинко, М.В Вовк.Конденсированные пиримидиновые системы ХVII. Имидазо- и пиримидоаннелирование пиридо[3,2-d]пиримидин-4(3Н)-онов. // Журнал органической химии.2018, Т. 54, Вып 3, С. 431-438.(Scopus)
 5. I.Yu. Danyliuk, I.V. Diachenko, R. I. Vas’kevich, A.I. Vaskevich, M.V. Vovk, IsabelleGillaizeau. Cyclizationofamidesoffluorine-containingstyrylaceticacidsusingelectrophilicreagents. // Progress in organofluorine chemistry,Orleans, 15-18 October 2018.
 6. Ivanna Yu. Danyliuk, Ruslan I. Vas’kevich, Alla I. Vas’kevich, Eduard B. Rusanov & Mykhailo V. Vovk  Sulfanyl chloride induced heterocyclization of N-(pyrazolyl)styrylacetamides, // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, V.194, Issue 1-2, P. 156-162.(Scopus)https://doi.org/10.1080/10426507.2018.1528257
 7. Васькевич А.І., Вовк М.В. Конденсированные пиримидиновые системы ХVIІ. Арилсульфенилирование производных 5-аллилпиримидин-4(3Н)-онов. Синтез арилсульфа-нилзамещенных 5,6-дигидрофуро[2,3-d]- и 6,7-дигидро-5Н-пирано[2,3-d]пиримидинов // Журнал органической химии, 2017, т.53, № 2, с. 271-276.(Scopus)
 8. Дяченко І.В., Васькевич Р.І.,Васькевич А.І.,Вовк М.В. Імідазо- та піримідоанельовані піридо[3,2-a]піримідини. Синтез та прогнозування біологічної дії // Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 2016, т. 14, 4(56), р.48-57 (Фахове видання).
 9. Салієва Л.М., Васькевич А.І., Сливка Н.Ю., Вовк М.В. Циклосульфенілювання 3-алілтіогідантоїну // Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 2016, т. 14, 4(56), р.58-62 (Фахове видання).
 10. Данилюк І.Ю., Васькевич А.І., Васькевич Р.І., Суйков С.Ю., Зародюк А.В., Мельник Д.О., Вовк М.В. Циклосульфенілювання N-(3-метоксифеніл- та нафтил)амідів стирилоцтових кислот // Український хімічний журнал, 2016, т.82, №12, с. 94-103 (Фахове видання).
 11. І.Ю. Данилюк, Р.І. Васькевич, Васькевич А.І., А.В. Зародюк, Д.О.Мельник, С.І. Оковитий, М.В Вовк Протон-ініційована циклізація N-(3-метокси­феніл- та нафтил)амідів стирилоцтових кислот. // Український хімічний журнал, 2017, Т. 83, № 9-10, С. 80-89. (Фахове видання)
 12. Дяченко И.В., Васькевич Р.И., Васькевич А.І.,Шишкина С.В., Вовк М.В. Конденсированные пимидиновые системы. XVI. Электрофильная внутримолекулярная циклизация 2-алкенилсульфанилптеридин-4(3Н)-онов // Журнал органической химии, 2016, т.52, № 5, с. 755-762.(Scopus).
 13. Данилюк И.Ю., Васькевич А.І.,Васькевич Р.И., Вовк М.В. Электрофильная внутримолекулярная циклизация функциональных производных непредельных  соединений. VIII. Особенности циклизации N-(тиен-3-ил)имидов стирилуксусных кислот под действием полифосфорной кисло-ты и арилсульфенилхлоридов // Журнал органической химии, 2016, т.52, № 7, с. 993-998.(Scopus).
 14. Дяченко І.В. Васькевич А.І.,Зварич В.І. Стасевич М.В. Вовк М.В.Прогнозуваннябіологічноїдіїекзофункціональнихпіридопіримідинівтаїханельованиханалогів // Вісник НУ «Львівська політехніка», Хімія, технологія речовин та їх застосування, 2016, № 841, с.154-163.(Фахове видання).
 15. Цизорик Н.М., Васькевич А.І.,Васькевич Р.И., Вовк М.В.Электрофильная внутримоле-кулярная циклизация функциона­льных производных непредельных соединений. VII. Синтез 5-арилсульфа­нил-6-фенил-пиперидин-2-онов в отсутствии солевых добавок и их селективное восстановление и окисление  // Журнал органической химии,  2015, т.51, № 2, с. 237-241. (Scopus).
 16. TsyzorykN.M., DanylyukI. Yu., VaskevychA.I., VaskevychR.I., VovkM.V. Thesynthesis of 1,5-diaryl-4-aryl-thiopyrrolidin-2-onesbyarylsulphenylation of styrylaceticacid N-arylamides // Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 2015, т. 13, 4(52), р.3-5 (Фахове видання).
 17. Цизорик Н.М., Васькевич А.І., Вовк М.В. Гетероциклізації амідів алкенілкарбоновіх кислот // Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 2015, т.13, №2 (50), с.3-29 (Фахове видання).
 18. Бондаренко Н.А., Васькевич А.І., Больбут А.В., Русанов Э.Б., Вовк М.В.Электрофильная циклизация N-аллил(пропаргил)-5-амино-1Н-пиразол-4-карбоксамидов. Синтез 4-[(дигидро)оксазол-2-ил]-1Н-пиразол-5-аминов // Журнал органической химии, 2015, т.51, № 12, с. 1807-1816.(Scopus).
 19. Дяченко И.В., Васькевич А.І., Васькевич Р.И., Вовк М.В.Конденсированные пиримидиновые системы. ХІV. Взаимодействие 2-алкенил(алки-нил)сульфанилпиридо[3,4-d]пири-мидин-4(3Н)-онов с арилсульфе-нилхлоридами // Журнал органической химии, 2014, т.50, № 6 с. 874-879. (Scopus)
 20. Цизорик Н.М., Васькевич А.І., Вовк М.В.Селективне відновлення та окиснення 1-арил-5-арилсуль-фаніл-5-фенілпіперидин-2-онів // Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 2014, т.12, № 3(47), с.54-58.(Фахове видання).
 21. Цизорик Н.М., Васькевич А.І.,Русанов Э.Б. Роженко А.Б.,Вовк М.В.Электрофильная внутримолеку-лярная циклизация  функциональных производных нпредельных соединений. VI. Взаимодействие циклогекс-2-енацетамидов с арилсульфенил-хлоридами. Изомеризация в ряду 2-[3-хлор-2-(арилсульфанил)] цик-логексил-N-ацетамидов. Журнал органической химии, 2014, т.50, № 10, с. 1415-1426.(Scopus)

Стажування  у 2018 році в Інституті органічної хімії НАНУ