Екологічна безпека технологічних процесів у харчовій та косметичній галузях

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

 • проводити експертну оцінку впливів харчових та парфюмерно- косметичних виробництв на атмосферне повітря, водні об’єкти та ґрунти
 • планувати природоохоронну діяльність на виробництві і заходи щодо модернізації технологічних ліній з метою зниження навантаження на навколишнє середовище
 • застосовувати знання щодо хімічного складу твердих і рідких відходів в т.ч. виробничих стічних вод для розробки заходів їх безпечної утилізації
 • опрацьовувати технічну документацію профільних підприємств з метою одержання міжнародних сертифікатів за екологічними стандартами серій ISO 9000 і ISO 14000

Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • термінологічного аппарату, понять екологічна безпека, екологічний менеджмент, екологічна експертиза та аудит, екологічна сертифікація
 • пeрелік та класифікацію основних сполук, що містяться у викидах, скидах та твердих відходах і при цьому є забрудниками повітря, води та ґрунтів
 • нормативних вимог щодо оцінки впливу профільних підприємств на стан атмосферного повітря
 • вимог до нормування скидів стічних вод у природні водойми різних господарських категорій
 • нормативних вимог до утилізації твердих відходів
 • вимог до впровадження системи екологічного менеджменту на виробництві
 • основ екологічного маркетигу, зокрема вимог до маркування екологічно безпечних продуктів харчування, харчових добавок та парфюмерно- косметичних засобів

уміння:

 • розраховувати коефіцієнт небезпечності підприємств (КНП) та розміри санітарно-захисних зон підприємств харчового та парфюмерно-кометичного профілю
 • використовувати ГДК мр, ГДК сд, ГДКрз для виконання розрахунків по нормуванню якості атмосферного повітря на виробництві
 • розраховувати гранично допустимий вміст (ГДВ) шкідливих компонентів (завислих речовин, ПАР, фенолів, галоген-вмісних сполук тощо) в стічних водах профільних виробництв
 • проводити розрахунки ГДВ шкідливих компонентів в ґрунтах поблизу місць зберігання твердих відходів профільних виробництв
 • визначати ступінь екологічного ризику на підприємствах харчового та парфюмерно-кометичного профілю

Розробник доцент кафедри фізичної хімії к.б.н., доц. Хрокало Людмила Анатоліївна 

PDF-Українська

PDF-English