Бережницька Олександра Степанівна

доцент кафедри фізичної хімії,  к.х.н.

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar Профіль

Викладає дисципліни: «Фізична хімія» для студентів 2 – го курсу інженерно – фізичного факультету напряму підготовки «Металургія» та «Інженерне матеріалознавство», «Фізична хімія» (лабораторний практикум) для студентів 3 курсу Інженерно-хімічного факультету напряму 6.051301 «Хімічна технологія», «Поверхневі явища та дисперсні системи» для студентів 4-го курсу Інженерно-хімічного факультету напряму підготовки,  напряму 6.051301 «Хімічна технологія»

Загальні наукові інтереси: координаційна хімія, мономерні та металополімерні комплекси, наноматеріали.

Наукова біографія В 1998 році закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю неорганічна хімія. Після закінчення університету у 1998 році вступила до аспірантури Інституту загальної та неорганічної хімії ім.ВІ.Вернадського НАН України за спеціальністю неорганічна хімія. В 2002 році захистила кандидатську дисертацію «Синтез, будова та полімеризація b-дикетонатних комплексів 3d-металів (Co, Ni, Cu) з ненасиченими a- та g- замісниками».

 • З 2002 року працює на кафедрі фізичної хімії.
 • Загальний науково-педагогічний стаж складає 10 років.
 • Наукових  публікацій – 70, з яких 30 статей у фахових виданнях та 2 патенти на корисну модель.

Контакти: olekberez@gmail.com, кім. 266  4 – го корпусу.

Вибрані методичні праці:

 1. Поверхневі явища та дисперсні системи: методичні вказівки до виконання лабора-торних робіт для студентів напряму підготовки «Хімічна технологія» усіх форм навчання / І.О. Ренський, М.Є. Пономарьов, О.С. Бережницька,  –  К.: НТУУ «КПІ», 2011. ‑ 84 с.
 2. Поверхневі явища та дисперсні системи: методичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студ. напряму підготовки «Хімічна технологія» усіх форм навчання /  О.С. Бережницька, М.Є. Пономарьов, І.О. Ренський, Т. М. Пилипенко, В. Г. Єфімова.   – К.: НТУУ «КПІ», 2011.- 60 с.

Вибрані наукові публікації:

 1. Н.Б.Іваха1, О.С.Бережницька, О.К.Трунова, Н.В.Русакова, І.О.Савченко СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ МОНО- ТА ГЕТЕРОЯДЕРНИХ АЛІЛАЦЕТОАЦЕТАТІВ Cu(II) ТА Nd(III) / УКР. ХИМ. ЖУРН., 2017, т. 83, № 6, С. 73-80
 2. Savchenko Irina, Berezhnytska Oleksandra, Trunova Olena, Fedorov Yaroslav, Smola Sergiy & Rusakova Nataliya Monomer and metallopolymer compounds of Tb(III) as precursors for OLEDs /Applied Nanoscience, 2018, March, https://doi.org/10.1007/s13204-018-0736-6,
 3. Cu(II) and Ni(II) β-dycarbonyl complexes as precursors of functional materials / Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Science, V(14), Issue132, 2017,
 4. Near infrared electroluminescence polymeric systems containing β-diketones and lanthanides as emitters for organic light-emitting diodes / Molecular Crystals and Liquid Crystals 2018, VOL. 670, NO. 1, P. 31–41 https://doi.org/10.1080/15421406.2018.1542061
 5. Berezhnytska et al. O. S. Berezhnytskaa,b, N. B. Ivakhaa, O. K. Trunovaa, I. O. Savchenkoc, and N. V. Rusakov / Nanoscale Research Letters (2017) 12:338 DOI 10.1186/s11671-017-2074-0
 6. O. S. Berezhnytska, N. B. Ivakha, O. K. Trunova, I. O. Savchenko & N. V. Rusakova (2018) The new nir-emitting compounds based on β-dicarbonyl ligands, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 670:1, 20-30, DOI: 10.1080/15421406.2018.1542060
 7. Н.Б.Іваха, О.С.Бережницькa О.К.Трунова, І.О.Савченко, С.С.Смола, Л.І.ЖелезноваАЛІЛАЦЕТОАЦЕТАТНІКОМПЛЕКСИ Nd(III), Er(III), Yb(III) ЯКПРЕКУРСОРИЛЮМІНЕСЦЕНТНИХМАТЕРІАЛІВ / УКР. ХИМ. ЖУРН., 2018, т. 84, №3, С. 3-12.