Партнери кафедри

Партнерами кафедри є науково-дослідні установи, з якими налагоджена робота щодо спільних наукових досліджень.

Українська команія є лідером з виробництва кольорової косметки, займається розробкою єксклюзивних рецептур, тестуванням готових рецептур. В цій компанії працюють наші випускники, та проходять практику наші магістри.

_______________________________________________________________________________________________________________

ТОВ «Хімлаборреактив»

ТОВ «Хімлаборреактив» займається поставкою аналітичного, загальнолабораторного та спеціалізованого обладнання для лабораторій АПК, створенням лабораторій «під ключ».

В 2023 році організація ТОВ “Хімлаборреактив” виступила спонсором, виділивши кошти зна ремонт кафедральної лекційної аудиторії №168а. Щиро дякуємо за допомогу!

ТОВ«Хімлаборреактив» також запрошує на роботу наших випускників та є базою для проходження практики перед захистом бакалаврських проєктів та магістерських дисертацій.


Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України

Інститут засновано у 1991 р. Організатором Інституту був академік НАН України Федір Данилович Овчаренко – лауреат Державної премії УРСР, премії ім. Л.В.Писаржевського НАН України та премії ім. П.А.Ребіндера Російської АН. Він широко відомий досягненнями в науці про дисперсні системи та поверхневі явища. Ім’я Ф.Д.Овчаренка присвоєно Інституту у 1998 році.
В Інституті існує три наукових школи:

  • фізико-хімія дисперсних мінералів,
  • біоколоїдна хімія,
  • електроповерхневі явища в дисперсіях та наносистемах.

Кафедра фізичної хімії разом із співробітниками приймає участь у дослідженнях в області біоколоїдної хімії природних та синтетичних дисперсних систем і матеріалів; біотехнології збагачення мінеральної сировини та захисту навколишнього середовища.


Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка

Одна з провiдних наукових установ НАН України. Створення Інституту (директор-організатор проф. Л.М. Литвиненко) було розпочато з організації на базі Харківського фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР (м. Харків) лабораторії тонкого органічного синтезу (керівник – к.х.н. Е.В. Тітов), яку в жовтні 1964 року було введено до складу Донецького фізико-технічного Інституту АН УРСР (м. Донецьк), а у грудні перейменовано в лабораторію молекулярної спектроскопії. Сектор хімії було виведено зі складу Донецького фізико-технічного Інституту АН УРСР і перетворено в Донецьке Відділення фізико-органічної хімії Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського АН УРСР.

А з 6 червня 1975 року Президія АН УРСР прийняла рішення про створення Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії АН УРСР на базі Донецького Відділення фізико-органічної хімії Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського АН УРСР.

Високий авторитет у світі мають створені в Інституті наукові школи в області реактивності органічних сполук у нуклеофільних, електрофільних і радикальних процесах; хімії й хімічної термодинаміки розчинів; синтетичної хімії гетероциклічних сполук. Протягом ряду років Інститут (один із двох українських інститутів) відповідно до рішення ДКНТ в АН СРСР очолював пріоритетний напрямок розвитку хімічної науки й технології «Вуглехімія» й тепер залишається провідним науковим закладом країни у цій області.

Фундаментальні наукові результати Інституту широко визнані у світі. Інститут координував дослідження в області вуглехімії наукових колективів України, Росії, Франції, Польщі, Болгарії, є провідною установою в Україні з проблеми органічного гомогенного й міжфазного каталізу, проблеми утилізації окислювачів ракетного палива Державної програми утилізації рідких компонентів ракетного палива й інших токсичних технічних рідин.

Інноваційні розробки Інституту спрямовано на вирішення низки важливих прикладних завдань: розроблено методи синтезу й технології створення нових речовин і матеріалів (малогорючі, термо- і вогнестійкі, структурнозабарвлені, водорозчинні полімери, компоненти високоефективних клеїв, герметиків, речовини для кіно- і фотоматеріалів), методи синтезу лікарських і ветеринарних препаратів, хімічних засобів захисту рослин, технології виробництва епоксидних смол для електронної, електротехнічної й радіопромисловості, створено носії безсрібного запису інформації, ефективні сорбенти, герметики для підземних і підводних споруджень, високотемпературні теплоносії, інгібітори корозії металів у різних промислово-агресивних середовищах, біологічно активні сполуки, состави для розчинення каміння в нирках людей.

Основними завданнями Інституту є:

  • проведення фундаментальних досліджень механізмів реакцій органічних сполук, у тому числі що протікають в умовах гомогенного й трансфазного каталізу, реактивності молекул і проміжних частинок у цих процесах,
  • дослідження хімічних і фізико-хімічних властивостей вугілля і його компонентів з метою розробки методів раціонального використання вугілля й продуктів його переробки,
  • синтез і дослідження структури й властивостей гетероциклічних сполук, у тому числі біологічно активних.

Студенти КПІ імені Ігоря Сікорського кафедри фізичної хімії проводять дослідження з синтезу нових каталізаторів гомогенного окиснення органічних сполук, кінетики перебігу радикальних реакцій, отримання рослинних біополімерів з антиоксидантною дією з відходів сільського господарства