Пилипенко Тетяна Миколаївна

доцент, к.т.н., доцент кафедри фізичної хімії

 Intellect-сторінка  Розклад занять scholar25 Google Scholar профiль

Викладає курси:

Науковий напрямок: дослідження властивостей нітроген -, оксисен – та сульфурвмісних поверхнево-активних речовин (ПАР), у тому числі інгібуючої здатності ПАР при кислотній та мікробно індукованій корозії металів.

Наукова біографія: У 2000 році закінчила Національний технічний університет України «КПІ» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технічна електрохімія» та здобула кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії. Цього ж року вступила до аспірантури НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії». В 2009 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Інгібування кислотної корозії металів N–ацилметилпіридинієвими солями».

 • З 2002 року працює на кафедрі фізичної хімії.
 • Загальний науково-педагогічний стаж складає 11 років.
 • Наукові публікації: 35, з яких 22 у фахових виданнях та 2 патенти на винахід.

Контакти:

 • кім. 252 4 – го корпусу.

t.pylypenko@kpi.ua
pilipenkotm@bigmir.net

Вибрані наукові публікації:

 1. Магістерська дисертація: Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. Е. Чигиринець, Т. М. Пилипенко, Л. А. Хрокало, В. І. Воробйова, В. Г. Єфімова. – Електронні текстові дані (1 файл: 177 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 60 с.
 2. Пилипенко Т.М., Єфімова В.Г., Андрощук С.П., Поліщук М.В., Денисюк І.В.. Фізико-хімічні характеристики піномийних косметичних продуктів // Вчені записки Таврійського національного ун-ту ім. В. Вернадського. – 2019. – Том 30 (69), №1. – С. 67 – 71.
 3. Патент України на корисну модель № 133108, МПК С 23 F 11/04 (2006.01). Спосіб захисту сталей від кислотної корозії / Пилипенко Т.М., Єфімова В.Г., Качоровська О.П.; Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»; опубл. 25.03.2019, бюл. № 6.
 4. I. Pohrebova, T. Pylypenko. Inhibitors for acid corrosion of metals based on quaternary pyridinium salts // Materials Today:Proceedings. – V. 5, part 2, 2019. – P. 192 – 201.
 5. Дипломний проект бакалавра: організація, вимоги до структури, змісту та оформлення : навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. Е. Чигиринець, В. І. Воробйова, Л. А. Хрокало, Т. М. Пилипенко, В. Г. Єфімова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 86 с.
 6. Патент України на корисну модель № 123588, МПК С 23 F 11/04 (2006.01). Спосіб захисту сталей від кислотної корозії / Пилипенко Т.М., Єфімова В.Г., Качоровська О.П.; Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»; опубл. 26.02.2018, бюл. № 4.
 7. Патент України на корисну модель № 123589, МПК С 23 F 11/04 (2006.01). Спосіб захисту сталей від кислотної корозії / Пилипенко Т.М., Невпряга П.Ю.; Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»; опубл. 26.02.2018, бюл. № 4.
 8. І. Погребова, Т. Пилипенко, Т. Лоскутова, Н. Кобернік. Поліфункціональні солі піридину з карбонільними угрупуваннями як інгібітори кислотної та мікробної корозії металів // XIV Міжнародна конференція «Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів», 5 – 6 червня 2018, Львів. – С. 220 – 225.
 9. Андрощук С.П., Пилипенко Т.Н. Антиоксиданты как составляющие косметической продукции // Internationalconference «Keyissuesofeducationandsciences: developmentprospectsforUkraineandPoland», 20-21 July 2018, Stalowa Wola, Republic of Poland. V.1. – P. 65 – 67.
 10. Пилипенко Т.М., Качоровська О.П. Захист металів від корозивного руйнування // Збірник наукових матеріалів XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Осінні наукові читання», 28 вересня 2018, Вінниця. Ч.3. – С. 39 – 41.
 11. Pylypenko T. M., Androshchuk S. P. Antioxidants in cosmetic products. ScienceandTechnologyoftheXXICentury. 29 nov.2018.Kyiv: NTUU “Igor Sicorsky Kyiv Politechnic Institute”. P. 4 – 5.
 12. Андрощук С.П., Пилипенко Т.М. Безсульфатний шампунь – Маркетинг чи інновація у сфері засобів для волосся.IX Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Майбутній науковець – 2018». 14 грудня 2018 р. Сєвєродонецьк. – С. 70 – 71.
 13. Рябчун Ю.В., Пилипенко Т.М. Дослідження впливу основних компонентів косметичних кремів з анти віковим ефектом на шкіру людини. IX Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Майбутній науковець – 2018». 14 грудня 2018 р. Сєвєродонецьк. – С. 82 – 83.
 14. Т. Пилипенко, Ю. Рябчун, В. Єфімова. Дослідження якості косметичних кремів для рук // Технічні науки та технології. – 2017. – № 4 (10). – С. 210 – 216.
 15. Пилипенко Т.Н. Характеристика и рекомендации по практическому использованию ингибиторов кислотной коррозии металлов на основе полифункциональных пиридиниевых солей // Сборник материалов IX Всероссийской, научно-практической конференции с международным участием, 2017, Кемерово (электронный ресурс), 0307004-1 – 0307004-5.
 16. Єфімова В.Г., Пилипенко Т.М., Нікора О.В., Невпряга П.Ю. Розробка рецептурного складу емульсійного крему з наночастинками металевого срібла // VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Хімія та сучасні технології», 26-28 квітня 2017, Дніпро. Т.4. – С.47 – 48.
 17. Погребова И.С., Пилипенко Т.Н., Лоскутова Т.В., Бондар А.С., Андрейченко Т.С. Ингибирование кислотной коррозии углеродистой стали и стали с диффузионными покрытиями N-ацилметилпиридиний галогенидами // VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Хімія та сучасні технології», 26 – 28 квітня 2017, Дніпро. Т.2. – С.59 – 61.
 18. Пилипенко Т.М., Невпряга П.Ю. Виявлення нітридів у продуктах харчування // Збірник наукових матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції «Літні наукові зібрання», 19 червня 2017, Вінниця. – С.41 – 43.
 19. Т. Пилипенко, О. Чигиринець, В. Воробйова, В. Єфімова. Дослідження фізико-хімічних показників якості піномийних косметичних засобів // Технічні науки та технології. – 2016. -№ 1 (3). – С. 222 – 228.
 20. Погребова И.С., Пилипенко Т.Н., Коцюба Е.С. Моделирование механизма ингибирования кислотной коррозии сталей полифункциональными азотсодержащими соединениями // Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія. – К.: КНУТД, 2016. – С. 147 – 151.
 21. Погребова І.С., Пилипенко Т.М., Коцюба О.С. Взаємозв’язок між інгібуючою дією поліфункціональних нітрогеновмісних сполук та константами їх замісників // Матеріали VI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. – Київ, 2016. – С. 102.
 22. Пилипенко Т.М., Годлевська М.Ю., Нікора О.В. Фізико-хімічний аналіз композицій косметичних систем // Матеріали VI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. – Київ, 2016. – С. 255.
 23. Пилипенко Т.Н. Электронный и стерический фактор в защитном действии азот- и кислородсодержащих солей пиридиния // III Международная научная конференция «На стыке наук. Физико-химическая серия». Сборник научных трудов. Том II. – Казань, 29 января 2015. – С. 33 – 35.
 24. Пилипенко Т.Н., Борисенко А.С. Электрохимические аспекты ингибирования коррозии стали смесями N-пиридиний хлоридов // VIIМіжнародна науково-технічна конференція «Хімія та сучасні технології». Тези доповідей. Том III. – Дніпропетровськ, 27 – 29 квітня 2015. –C. 122.
 25. Татьяна Пилипенко, Евгений Телестаков. Защитные и биоцидные свойства полифункциональных солей пиридиния // XVIМіжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 01 – 02 серпня 2015. –C. 10 – 11.
 26. Пилипенко Т.Н. Дикомпонентные органические системы как ингибиторы коррозии цинка в кислых средах // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Тенденции развития науки и образования». Часть II. – Москва, 31 июля 2015. С. 114 – 115.
 27. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальності 6.040601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Уклад.: Т.М. Пилипенко, О.Е. Чигиринець, В.Г. Єфімова – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 40 с.
 28. И.С. Погребова, И.А. Козлова, Т.Н. Пилипенко, О.О. Коцюба. Синергетические эффекты при ингибировании кислотной и микробной коррозии стали полифункциональными органическими соединениями // Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво: збірник наукових праць. – Харків, 2015. С. 261 – 262.